engelse grammatica bijwoorden 3

Klik voor Instagram

Vaak eindingt het bijwoord in het Engels op -ly. Toch?
Jawel, maar niet altijd. Soms heeft een bijwoord zelfs twee vormen. Eén die eindigt in -ly, maar ook één die lijkt op het bijvoeglijk naamwoord, dus zonder uitgang. Meestal is er wel een verschil in betekenis en vaak wordt het bijwoord zonder de uitgang -ly alleen gebruikt in de spreektaal.

Late or Lately

Het bijwoord late betekent precies hetzelfde als het bijvoeglijk naamwoord, namelijk 'laat'.

She arrived late.

Lately betekent 'de laatste tijd'.

I haven't seen much of her lately.

Loud - Loudly

Loud wordt vaak gebruikt in plaats van loudly. Met name bij de werkwoorden talk, speak, shout en laugh.
En in de bekende uitdrukking loud and clear natuurlijk.

Don't talk so loud, you moron.
You have to speak really loud here.
She's ok I guess, but she laughs very loud.
I reach you loud and clear.

Low - Lowly

Low is het normale bijwoord. Lowly komt echt nauwelijks voor, dus vergeet die maar.

He had to aim really low to hit target.

Most - Mostly

Most betekent gewoon 'meest'.
Mostly betekent 'meestal'.

Which gig did you like most?
My friends are mostly idiots.

Pretty - Prettily

Pretty als bijwoord betekent 'behoorlijk'.

I'm getting pretty fed up with this.
You're pretty late, pal!

Prettily is een beetje een klef woordje en betekent zoveel als 'leuk, charmant'.

The girl is prettily dressed.

Quick - Quickly

Quick wordt in de spreektaal vaak gebruikt na werkwoorden die een verplaatsing aangeven.

I'll get back as quick as I can.
Can't you move any quicker?

In andere gevallen wordt quickly gebruikt.

He quickly answered the phone.

Real - Really

Real wordt vaak gebruikt in plaats van really voor bijvoeglijk naamwoorden en andere bijwoorden. Vooral Amerikanen doen dit.

That was real nice.
You cook real well.
He came back real quick.

Right - Rightly

Right als bijwoord betekent 'precies'.
En als je de weg wijst betekent het gewoon 'rechts'.

He hit him right on the nose.
Turn right at the traffic lights

Right en rightly betekenen beide 'correct'.

We rightly assumed that he wouldn't show up.

Right wordt vaak gebuikt in het dagelijks Engels.

We guessed right.
It serves you right

Sharp or Sharply

Sharp betekent 'stipt' in tijdsaanduidingen.
In bochten betekent sharp 'scherp'.
En je gebruikt het bij een valse, te hoge noot.

She arrived six o'clock sharp.
He took a sharp turn left.
She sang sharp.

In de andere gevallen gebruik je sharply.

She looked sharply at the kids next door.
He spoke sharply about the incident. (= verbitterd)

Short or Shortly

Short wordt als bijwoord gebruikt in twee uitdrukkingen.

stop short (= afhaken)
cut short (= afkappen)

Shortly betekent 'gauw'.

This club will open shortly.

Slow or Slowly

Slow wordt vaak gebruikt in plaats van slowly in het wegverkeer en op verkeersborden.

go slow
drive slow
SLOW, dangerous bend

Slow or Slowly

Slow wordt vaak gebruikt in plaats van slowly in het wegverkeer en op verkeersborden.

go slow
drive slow
SLOW, dangerous bend

Sure or Surely

Sure wordt in spreektaal gebruikt zoals 'natuurlijk' in het Nederlands.

Can I take this chair? Sure.

Surely gebruik je als denkt iets zeker te weten.

Surely that's Kev over there?
I think Sharon failed her exams. Nah, surely not.

Tight or Tightly

Tight wordt vaak gebruikt in plaats van tightly, vooral in informele spreektaal.

Hold tight!
His bag was packed tight. (maar: his bag was tightly packed)

Wide or Widely

Wide betekent 'wijd'.
Widely betekent 'op veel verschillende plekken'.

Spread them wide!
He travelled widely.

Wrong or Wrongly

Wrong en wrongly betekenen beide 'fout'.

We wrongly assumed that he wouldn't show up.
We guessed wrong(ly).

Wrong wordt gebuikt in het gewone, dagelijkse Engels.

She treats you wrong, mate.

« 2 Bijwoorden