engelse grammatica uitleg van de spelling

Klik voor Instagram

Als je Engelse werkwoorden vervoegt, verdubbelt bij sommige woorden de medeklinker of verandert de -y in -ie of wordt -ie juist een -y. De achtervoegsels waarbij dat gebeurt zijn:

  • de werkwoordsuitgangen: -s, -ed, -ing
  • de vergrotende en overtreffende trap: -er, -est
  • en de uitgangen: -less, -able of -ful.

Dubbele medeklinkers

1 Een medeklinker wordt alleen verdubbeld als je hem ook echt als laatste letter van een woord schrijft.

slop - slopped - slopping
maar:
slope - sloped - sloping

2 Een medeklinker wordt alleen verdubbeld als hij wordt voorafgegaan door één klinker.

dig - digging; shut - shutting
maar:
fool - fooling; bend - bending

3 Bij twee of meer lettergrepen wordt de laatste medeklinker alleen verdubbeld als de klemtoon op de laatste lettergreep valt.

de'ter - de'terred - de'terring
un'plug - un'plugged - un'plugging
maar:
'happen - 'happened - 'happening
'gather - 'gathered - 'gathering

Pas op: In het Engels wordt de letter L ook verdubbeld als de klemtoon op de eerste lettergreep valt. De Amerikanen houden zich gewoon aan de regel.

'Travel - 'travelled - 'travelling (UK)
'Travel - 'traveled - 'traveling (USA)

4 Verdubbeling komt niet voor bij de letters:
- s:  dat blijft één s
- c:  dat wordt ck

bus - bused - busing
panic - panicked - panicking

Wel of geen -e

1 Als een woord eindigt in een -e die niet wordt uitgesproken, vervalt deze -e als je er -ing of -ed achter plakt.

double - doubled - doubling
hope - hoping -hoped
type -typing - typed

2 Als een woord eindigt in -ee of -ie vervalt de laatste -e als er
-ed achter wordt gezet.

die - died
tie - tied
agree - agreed

3 éénlettergrepige woorden die eindigen in -ye, -oe, of -nge houden de -e bij -ing, maar de -e vervalt bij -ed

dye - dyeing - dyed
hoe - hoeing - hoed
singe - singeing - singed

4 als een woord eindigt in -s, -z, -x, -sh, of -ch komt er een -e bij als er een -s achter moet.

bus - buses
buzz - buzzes
hoax - hoaxes
wash - washes
watch - watches

-y of -ie

1 als een woord eindigt in -y wordt dat -ie als er een -s achter komt.

carry - carries
try - tries

2 als een woord eindigt in -y wordt dat -i als er een -ed, -er,
-est, -less
of -ful achter komt.

carry - carried
try - tried
happy- happier - happiest
penny - penniless
plenty - plentiful

3 als een woord eindigt in -y blijft dat een -y als de voorafgaande letter een klinker is of als het achtervoegsel -ing is.

stay - stays
toy - toyed
try - trying
carry - carrying

4 als een woord eindigt in -ie wordt dat -y als er -ing achter komt.

die - dying
lie - lying
tie - tying