engelse grammatica vergrotende & overtreffende trap

Klik voor Instagram

De vergrotende en overtreffende trap van de bijvoeglijke naamwoorden in het Engels werkt het vrijwel hetzelfde als in het Nederlands. Er is één groot verschil: de Engelstaligen houden zich strikt aan de regels. Dat maakt het leren echter alleen maar makkelijker. Ze doen het als volgt:

Comparative & Superlative

1 Woorden met één lettergreep krijgen -er of -est als achtervoegsel.

dumb, dumber, dumbest
cute, cuter, cutest

Als het woord eindigt met één klinker plus één medeklinker, dan verdubbel je die medeklinker.

big, bigger, biggest
fat, fatter, fattest
slim, slimmer, slimmest

2 Woorden met twee lettergrepen krijgen -er of -est toegevoegd als:
- de klemtoon op de tweede lettergreep valt
- of als ze eindingen in -le, -er, -ow, of y (die y wordt dan een i).

po'lite  »  politer, politest (klemtoon)
simple  »  simpler, simplest (-le)
clever  »  cleverer, cleverest (-er)
narrow  »  narrower, narrowest (-ow)
busy  »  busier, busiest. (-y)

Woorden met twee lettergrepen krijgen er more of most voor als de klemtoon op de eerste lettergreep valt.

'tired  »  more tired, most tired
'damaged  »  more damaged, most damaged

3 Woorden met drie of meer lettergrepen krijgen er ook more of most voor.

beautiful  »  more beautiful, most beautiful
average  »  more average, most average
difficult  »  more difficult, most difficult

4 En dan zijn er natuurlijk altijd een paar uitzonderingen:

bad  »  worse, worst
far  »  farther, farthest (USA)
far  »  further, furthest (UK)
good  »  better, best
little  »  less, least (beetje)
little  »  smaller, smallest (klein)
much  »  more, most
many  »  more, most